Copy
View this email in your browser

Årsmöte 2023 var
måndagen den 27 mars! 


Årsmötesprotokoll

Deltagarlista

Balans och Resultaträkning
Revisionsberättelse

Dagordning finns att läsa i kallelsen nedan


Plats: Artillerigatan 91, Stockholm, i en  föreningslokal på baksidan. 

Dag: må den 27 mars 

Tid: kl. 19:00 

Deltagarna bjuds på sedvanlig fika med kaffebröd.  

 

För att hitta lokalen så går man runt huset, nr 91–99 och sedan in på baksidan och så ligger entrén till lokalen i mitten på baksidan. Det är nog en bit in på denna gångstig.


Man når gångstigen från båda ändorna av huset.


På kartan är den aktuelle delen av Artillerigatan markerad med rött och gångvägen bakom huset markerad med blått.

Det går bra att parkera på Artillerigatan. Det är städdag från 00:00 så det brukar finnas plats. För att få vägbeskrivning till Artillerigatan 91 så klickar ni här. Och klickar sedan på "Vägbeskr" till höger i det fönstret.

 

Föredragningslista 

§ 1. Mötets öppnande. 

§ 2. Val av ordförande för mötet. 

§ 3. Val av sekreterare för mötet. 

§ 4. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning. 

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet. 

§ 6. Fastställande av Föredragningslista (dagordning). 

§ 7. Fastställande av antalet röstberättigade. 

§ 8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse. 

§ 9. Behandling av ekonomisk rapport samt förvaltningsberättelse.  

§ 10. Behandling av revisorns berättelse. 

§ 11. Fastställande av resultat och balansräkning. 

§ 12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 13. Av styrelsen väckta propositioner angivna i kallelsen. 

§ 14. Till styrelsen inkomna och i kallelsen angivna motioner. 

§ 15. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning. 

§ 16. Mötets avslutande 

§ 17. Omnämnanden och utmärkelser 

§ 18. Övriga frågor. 

 

Valberedningens förslag till Årsmötet 2023 

Val av styrelsen: 
 

För 2 år 

Ledamot Matti Rönnqvist   Omval 

Kassör Peter Ramén         Omval 

Ledamot Peter Sandstedt  Omval 

Ledamot Karin Sundell      Omval 

 

För 1 år 

Suppleant Birgit Lundqvist Sekreterare 

Suppleant Conny Sandström Omval 

 

Kvarstår ytterligare 1 år 

Ordförande Dan Tammi 

Ledamot Anders Norrman 

Ledamot Dan Gustavsson 

 

Revisorer 

Att väljas vid årsmötet: 

För 2 år 

Ordinarie Annika Tenser Omval 

För 1 år  

Suppleant Ulrik Hejdenberg Omval 

Kvarstår ytterligare 1 år 

Ordinarie Rolf Berglind 

 

Val av sammankallande till kommittéer: 

Holmkommittén Dan Gustavsson Omval 

Festkommittén Pia Andersen Omval 

Barn och ungdom Vakant 

 

Valberedning under 2022 har varit:  

Rolf Tenser Sammankallande 

Anders Ramén